Factuurvoorwaarden

Factuurvoorwaarden:

Toestellen en onderdelen blijven eigendom van BiDaBizz totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het gefactureerde bedrag dient door particulieren volledig betaald te worden bij afhaling van de goederen of levering van diensten tenzij een betalingstermijn van 30 dagen op de factuur vermeld staat. Voor BTW-nummer houders zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd de betaling stop te zetten in geval van klacht of beroep op de waarborg. Ingeval van niet betaling binnen bovenvermelde termijn worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke mededeling 1% verwijlinteresten per maand en een boetebeding van 10% op het gefactureerde bedrag met een minimum van € 25,00 aangerekend, evenals administratiekosten voor elk door ons uitgevoerd aangetekend schrijven met een minimum bedrag van € 25,00 per aangetekend schrijven. Voor een herstelling geeft enkel de factuur recht op drie maanden waarborg op de vervangen onderdelen geldend vanaf de afhaaldatum. Bij aankoop van een nieuw toestel geldt de wettelijke garantieperiode behoudens anders vermeld. De waarborg vervalt bij verkeerdelijk aansluiten of onjuist manipuleren van het toestel. Op software- of programmafouten wordt geen waarborg gegeven. In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van Tongeren bevoegd zijn. Alle opmerkingen omtrent deze factuur moeten ons aangetekend bekendgemaakt worden binnen de acht dagen .